Voeders Baetens

Gratis levering vanaf € 150,- (België)
en € 400,- (Nederland)

Door ons team aan huis geleverd

Privacyverklaring BVBA BAETENS VAN NESPEN:

BVBA BAETENS VAN NESPEN verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht in de bedrijfsgebouwen /afdeling administratie en boekhouding , St Niklaasstr 135B te 9170 St Gillis Waas of op info@voeders-baetens.be.  

Verwerkingsdoeleinden

BVBA BAETENS VAN NESPEN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de BVBA BAETENS VAN NESPEN groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BVBA BAETENS VAN NESPEN verbonden zijn of met enige andere partner van BVBA BAETENS VAN NESPEN; 

BVBA BAETENS VAN NESPEN garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Voor direct marketing geldt een bewaarperiode van max 10 j. 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Laatst aangepast 06/01/2023

Wedstrijdreglement voor Meta Weggeefactie's

 1. Deelnamevoorwaarden:

 • De wedstrijd staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder.
 • Deelnemers moeten een geregistreerd Instagram-account hebben en de Instagram-richtlijnen naleven.
 • Werknemers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 1. Deelname:
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten deelnemers de specifieke instructies volgen zoals vermeld in de aankondigingspost op het Instagram-account van de Organisator.
 • Deelnemers kunnen alleen deelnemen binnen de opgegeven periode van de wedstrijd.
 1. Selectie van de Winnaar:
 • De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit de in aanmerking komende deelnemers.
 • De selectie van de winnaar gebeurt onpartijdig en eerlijk.
 1. Kennisgeving aan de Winnaar:
 • De winnaar wordt bekendgemaakt via een openbare aankondiging op het Instagram-account van de Organisator.
 • De winnaar moet binnen een bepaalde periode na de aankondiging reageren en de benodigde gegevens verstrekken om de prijs te ontvangen.
 • Als de winnaar niet binnen de opgegeven periode reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.
 1. Prijs:
 • De prijs wordt beschreven in de aankondigingspost op het Instagram-account van de Organisator.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 1. Privacy:
 • De persoonlijke informatie verstrekt door de deelnemers wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van deze wedstrijd en zal niet worden gedeeld met derden.
 • De wedstrijd is niet in samenwerking met Meta of andere partners. 
 1. Aansprakelijkheid:
 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of storingen die van invloed zijn op de deelname aan de wedstrijd.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen.
 1. Wijzigingen en Beëindiging:
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.